O nama

Slika

Javna ustanova Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla je formirana odlukom Vlade Tuzlanskog kantona od 6.7.2012. godine. Škola je formirana spajanjem Srednje ekonomske škole i Srednje trgovinske škole Tuzla. Stupanjem na snagu Odluke prestao je mandat školskih odbora i direktora JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla, te je imenovan privremeni školski odbora i vršioca dužnosti direktora JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla.

Direktorica škole je Larisa Ćustendil, dip. pravnik. Nova Srenja ekonomsko-trgovinska škola je po Odluci preuzela sve zaposlenike koji su bili zaposleni u bivšoj ekonomskoj i trgovinskoj školi. S obzirom da ekonomska i trgovinska škola predstavljaju dio historije nove škole, u nastavku možete pročitati više o njihovom kontinuitetu.

Historijat škole

Trgovinska škola u Tuzli osnovana je 1884.godine i jedna je od najstarijih stručnih škola na području Bosne i Hercegovine. Škole ovog tipa postojale su još u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci,što govori da je Tuzla i u davna vremena predstavljala značajan trgovački centar. Zbog velikih svjetskih ratova, kojima je bilo izloženo i ovo područje, škola, tada Trgovačka akademija je imala prekide u radu sve do 1955. godine.Od te godine radi neprekidno, koristeći prostor Srednje ekonomske škole do 1958.,kada biva izgrađena posebna zgrada sa modernim uređajima i opremom. Odlukom općine Tuzla 1971. godine škola je iseljena iz svojih prostorija (današnje Medicinske škole).

U svom radu škola je pretrpila nekoliko organizacionih transformacija : bila je u sastavu Ekonomsko – upravnog školskog centra, u sastavu SOUR – a PTK Tuzla, samostalno kao radna organizacija, a od 1993. godine registrirana je kao JU Srednja trgovinska škola. U septembru 1997. godine, odlukom Ministarstva obrazovanja ,nauke, kulture i sporta TK, škola je premještena u nove prostore.

Školske 2002./2003. uvedeno je novo zanimanje aranžer, u četverogodišnjem trajanju.

Razlozi za uvođenje novog stručnog zvanja aranžer su slijedeći:

Školske 2006./2007. uvedeno je još jedno četverogodišnje stručno zvanje odnosno Ekonomski   tehničar – komercijalni smjer.

 


S obzirom na dinamiku razvoja privrede tuzlanskog regiona nakon Drugog svjetskog rata i na činjenicu da u Tuzli nije postajala Trgovačka akademija, a osjećao se nedostatak ekonomskih kadrova, odatle i želja, a prije svega i velika potreba za školovanim ekonomskim kadrom. Iz takve potrebe i nužde, potkraj 1947.godine prišlo se osnivanju Srednje ekonomske škole odnosno Trgovačke akademije u Tuzli.

Škola je počela sa radom školske 1947/48. godine i u školu je upisano 105 učenika u tri razreda. Prva generacija maturanata ova škola u Tuzli dala je školske 1950/51. godine, a pošto ih je privreda jedva čekala i što im mi samo možemo pozavidjeti, jeste da su svi odmah dobili zaposlenje.

Pored direktora škole koji je predavao dva predmeta, škola je imala samo još jednog redovnog nastavnika, a ostali su bili spoljni saradnici.

U četiri godine  početka svoga rada Ekonomska škola je bila u zgradi bivše gimnazije i nije imala optimalnih uvjeta za rad.

U 1951. godini u Tuzli osnovano je Društvo ekonomista te su svi ekonomisti škole bili učlanjeni u društvo.

Period od osnivanja Škole do 1955. godine prošao je u znaku napora da škola dobije fizionomiju stručne škole koja obrazuje kadrove, a koji su bili neophodni u vrijeme kada je zemlja koračala putem ekonomskog, političkog i kulturnog napretka.

Vrijeme od 1955 do 1958.godine je i dalje obilježeno nastojanjem da već afirmisana škola ide brže u svom razvoju, a tom smislu činilo se mnogo.

Iz godine u godinu škola se usavršava i daje dobre rezultate.
Tako da, 28.februara 1961.godine ekonomska škola se seli u novu lijepu zgradu u Rudarskoj ulici.
Od 1962.godine završni ispit obuhvata i diplomski rad i njegovu odbranu, a nastavnom planu i programu poklanja se puna pažnja, te se organizuju i  međunarodna takmičenja.

Od 1972 do 1973. godine ostvarena je dugo zagovarana integracija Ekonomske, Upravne i Trgovinsko- ugostiteljske škole u Tuzli. Tako je formiran Ekonomsko- upravni školski centar.
Upis učenika u školu dostiže maksimum u školskoj 1976/77.godini, kada se u 27 odjeljenja upisuje 1074 učenika.

Dana 6.oktobra 1977. godine Nastavničko vijeće donosi odluku o otvaranju jednog večernjeg odjeljenja trogodišnje ekonomske škole za odrasle jer se ukazala potreba za takvim kadrom u organizacijama udruženog rada.

U školskoj 1985/86.godini u 17 odjeljenja upisano je 562 učenika, došlo je do stagnacije upisa učenika.
Za cijeli period postajanja zaposleni u Ekonomskoj školi trudili su se da svojim radom i znanjem odgovore na društvene zahtjeve i potrebe. Saradnja sa društveno-političkim organizacijama bila je uvijek na zavidnoj visini jer je škola vrlo korektno odgovarala na svoje društvene obaveze i po tome je i priznata i poznata u gradu.

0 0