OGLASI / OBAVIJESTI

Obavještenje za maturante

Polaganje internog i eksternog dijela mature

19.05.2020 20:34
Slika
 
Na osnovu informacije vezano za polaganje mature u srednjim školama koju je medijima  (RTV TK-18.05.2020) iznijela Ministrica obrazovanja i nauke TK,
učenici tehničkih i umjetničkih škola će polagati samo internu maturu (koja se polaže u školama).
Takođe data je mogućnost za učenike svih upisanih smjerova koji iskažu interes (žele nastaviti školovanje u inostranstvu) da polažu cijelu maturu odnosno i eksterni dio mature.
Učenici koji žele da polažu cijelu maturu potrebno je da školi prilože Izjavu da žele da polažu cijelu maturu, koju će škola evidentirati i protokolisati.
Učenici tehničkih i umjetničkih škola koji polažu samo interni dio mature ne moraju prilagati nikakvu Izjavu, jer svi oni imaju obavezu da polažu ovaj dio mature.
Učenici koji pored internog dijela mature žele polagati i eksterni dio mature trebaju se prijviti u školu nakasnije do 27.05.2020. kako bi u pedgoškom zavodu znali tačan broj učenika koji će polagati eksternu maturu.
Odluka o polaganju mature, kao i dodatno objašnjenje iz PPZ-a i termini polaganja eksterne mature nalaze se u prilogu.

0 0